پیله ابریشم

 

شخصی نشست و ساعتها تقلای پروانه برای بیرون آمدن ا ز سوراخ کوچک پیله راتماشا کرد. ناگهان تقلای پروانه متوقف شدو به نظر رسیدکه خسته شده و دیگر نمی تواند به تلاشش ادامه دهد آن شخص مصمم شد به پروانه کمک کندو با برش قیچی سوراخ پیله را گشاد کرد. پروانه به راحتی از پیله خارج شد اما جثه اش ضعیف و بالهایش چروکیده بودند. آن شخص به تماشای پروانه ادامه داد او انتظار داشت پر پروانه گسترده و مستحکم شودو از جثه او محافظت کند اما چنین نشد . در واقع پروانه ناچار شد همه عمر را روی زمین بخزد . و هرگز نتوانست با بالهایش پرواز کند . آن شخص مهربان نفهمید که محدودیت پیله و تقلابرای خارج شدن از سوراخ ریز آن را خدا برای پروانه قرار داده بودتا به آن وسیله مایعی از بدنش ترشح شودو پس از خروج از پیله به او امکان پرواز دهد . گاهی اوقات در زندگی فقط به تقلا نیاز داریم. اگر خداوند مقرر میکرد بدون هیچ مشکلی زندگی کنیم فلج می شدیم - به اندازه کافی قوی نمی شدیم و هر گز نمی توانستیم پرواز کنیم .

 

/ 0 نظر / 14 بازدید