گفتار خدا ورفتار ما

چه خیال کرده ای؟!

من

مهربان تر

از آنم که توراببخشم ،

بعد

رسوایت کنم.

                                                                                                   ( برگرفته از کتاب یک هزار از گوهر علم)

/ 0 نظر / 13 بازدید