سادگی

دلهای پاک هرگز خطا نمی کنند ، سادگی می کنند!!

  و سادگی پاک ترین خطای دنیاست......

  شاملو :

"دردی جانکاه از کردار آدمی عمق جانم را می گزد که از باز گفتنش در هراسم"

/ 1 نظر / 12 بازدید
وحید تنها

قدرتی برای لمس کیبورد نیست ولی برای امدنت به تنهاییم دستانم را جان میدهم تا بسرایم دوستت دارم عالی بود دوستدارت وحید[گل]