اصطلاحات انگلیسی عاشقانه

Iwish that you were mine
ای کاش تو مال من بودی

Baby I got this feeling
عزیزم من این احساس دارم

That I just can’t hide
که نمی تونم پنهانش کنم

Don’t try to run away
سعی نکن فرار کنی

There’s many thing I wanna say
خیلی چیزهاست که باید بهت بگم
Nomatter how it ends
فرقی نمی کنه چطوری تموم بشه

Just hold me when I tell you
فقط به من گوش کن وقتی که بهت می گم 

Oh I need is amiracle
چیزی که من می خوام یک معجزه است

Oh baby all I need is you
عزیزم همه ی چیزی که من می خوام تویی

All I need is a love yougive
همه ی چیزی که می خوام یک عشقی است که تو به من بدی

Oh baby all I need is you
عزیزم همه ی چیزی که می خوام تویی

Baby you
عزیزم تو   

I wish that you were mine
ای کاش تو مال من بودی 

That I just can’thide
که نمی تونم پنهان کنم

Iwish I was your lover
ای کاش معشوق تو بودم 


Let me be the lover
بذار معشوقت باشم

Let me be the one
بذار تنها ( یکی ) باشم

/ 1 نظر / 15 بازدید
sara.M

[گل][گل][گل][قلب]you are precious my DEARESTLOVE